Privacy

De gemeente Leiden hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Op deze pagina leest u meer over de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig en in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving.

De gemeente vindt bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Daarom gaat de gemeente uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. De gemeente treft maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. In deze verklaring leest u hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens.
Bescherming van uw persoonsgegevens

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De AVG stelt een aantal voorwaarden waar de gemeente zich aan moeten houden. De gemeente mag uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van gemeentelijke taken. Uw gegevens moeten beveiligd worden en de gemeente moet voldoen aan uw rechten.
Gebruik van uw persoonsgegevens

Als u een dienst of product afneemt van, contact opneemt met, of een bezoek brengt aan de website van de gemeente Leiden, gebruikt zij in veel gevallen ook contactgegevens (zoals uw telefoonnummer en e-mailadres) om u goed van dienst te kunnen zijn.
Voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan het zijn dat de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u gebruikt, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Ook voor taken als belastingheffing en fraudebestrijding kan de gemeente persoonsgegevens gebruiken.
Hieronder een voorbeeld:
• Beantwoording van uw vragen via facebook of twitter (en overige sociale media): Naam / Adres / Woonplaats / Telefoonnummer / E-mailadres. Wij hebben deze gegevens nodig om op een zo adequaat mogelijke wijze uw vraag te beantwoorden.

Cookies

De gemeente maak op investereninleiden.nl en gelieerde websites gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat met webpagina’s wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken deze cookies om instellingen en voorkeuren te kunnen onthouden, online reclamecampagnes op geaggregeerd niveau te kunnen analyseren en om het gebruik van de website door gebruikers in kaart te brengen. Het volledige cookierapport is hier te lezen

Bezoekersstatistieken website

De gemeente verzamelt automatisch gegevens over het gebruik van de website. Hiervoor gebruikt de gemeente Google Analytics-cookies. De informatie die wordt verzameld is anoniem. De gemeente verwerkt IP-adressen voor statistieken. De gemeente neemt ook maatregelen om herleidbaarheid van bezoekers naar onze website zo veel mogelijk te beperken. IP-adressen zijn anoniem door het verwijderen van het laatste octet (cijfergroep in het IP-adres). De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics staat uit en er is een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten.

De gemeente gebruikt de verzamelde informatie alleen voor bezoekersstatistieken en om eventuele technische problemen op te lossen. De gemeente gebruikt deze gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren.
Beveiligen van uw gegevens

De gemeente is verplicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik.
In bepaalde gevallen moet de gemeente u vooraf informeren en om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden. De gemeente moet passende beveiligingsmaatregelen nemen en beveiligingsprocedures hanteren om persoonsgegevens te beschermen. Persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen worden versleuteld. Gemeentelijke medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn hebben toegang tot persoonsgegevens.
Bewaartermijn van gegevens

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen.
Om de website van de gemeente veilig en bereikbaar te houden worden IP-adressen op de webserver opgeslagen in zogeheten logfiles. Deze informatie wordt niet gebruikt voor statistieken. De logfiles worden 90 dagen op de webserver bewaard. Daarna blijven de logfiles nog 360 dagen als back-up beschikbaar.

Verstrekking aan andere organisaties

Voor het uitvoeren van onze taken kan het voorkomen dat de gemeente uw gegevens moeten delen met andere organisaties. Dit doet de gemeente alleen op grond van een wettelijke bepaling. Als er geen wettelijke grondslag is voor het delen van uw gegevens dan vraagt de gemeente vooraf uw toestemming.
Met organisaties die in opdracht van de gemeente uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

• Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
• Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente. U krijgt hierbij geen inzage in de persoonsgegevens van anderen. Als u een aanvraag wilt doen tot inzage in uw persoonsgegevens, kunt u met ons contact opnemen.
• Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen als u dat wenst.
• Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan de gemeente om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen.
• Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval de gemeente), en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
• Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Vragen en klachten

Op het gebied van gegevensbescherming werkt gemeente Leiden samen met de gemeenten Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude en de gezamenlijke bedrijfsvoeringorganisatie Servicepunt71.
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met de gemeente.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.