Buitengewoon bouwen

Aanbestedingsinformatie: De gemeente Leiden blijft in de komende periode investeren in sport en de bouw van duurzame sportaccommodaties! Begin 2021 wordt de aanbesteding van het Indoor Sportcentrum gepubliceerd. Hieronder volgt nadere informatie over deze aanbestedingen. Voor beide projecten geldt dat de informatiestand per eind juli is. De definitieve informatie die uiteindelijk bij start van de aanbestedingen wordt meegestuurd is vanzelfsprekend leidend.

Digitaal inschrijven op aanbesteding 

Informatie over de aanbesteding voor het Indoorsportcentrum

Op 4 januari 2021 start de aanbesteding voor het Indoor Sportcentrum. De vooraankondiging is gepubliceerd op TenderNed. Het gaat om de bouw van een topsporthal met meer dan 2.000 zitplaatsen en een breedtesporthal in binnenstedelijk gebied. De toekomstige gebruikers zijn de Leidse sportverenigingen, het Leonardo College (voortgezet onderwijs), mbo Rijnland  en top-basketbalclub ZZ Leiden. Ook wordt er een sportmedisch centrum gevestigd. Het gebouw wordt gasloos en kent een hoge duurzaamheidsambitie. Het Definitief Ontwerp wordt momenteel uitgewerkt door het eerder geselecteerde ontwerpteam.

De opdracht voor de bouw van het Indoor Sportcentrum wordt onverdeeld in de volgende drie percelen:

  • Perceel 1: Bouwkundige aannemer (inclusief de coördinatie);
  • Perceel 2: Installateur Elektrotechniek;
  • Perceel 3: Installateur Werktuigbouwkundig.

In de vooraankondiging zoals die op 9 juli 2020 is gepubliceerd, was opgenomen dat deze drie onderdelen samen als één geheel zouden worden aanbesteed. Dat is dus niet meer het geval. Daarnaast wordt de aanbesteding gestart in januari 2021 en niet in februari 2021 zoals eerder aangegeven.

Buiten de scope van de opdracht:

  • De realisatie van het buitenterrein maakt geen onderdeel uit van de opdracht. Hiervoor zal een separate aanbesteding plaatsvinden.
  • De levering van sportvloeren, de sporttechnische inrichting en de scoreborden valt ook buiten de scope van de opdracht.

Dit project wordt op basis van een Definitief Ontwerp aanbesteed. Dit biedt de aannemers en installateurs de mogelijkheid om voor de afronding van het op Technisch Ontwerp hun advies in te brengen op de maakbaarheid en planning van het ontwerp.

Verkorte Planning (onder voorbehoud)

Processtappen- selectiefase Data
Publicatie Selectieleidraad 4 januari 2021
Uiterste datum voor het indienen van Verzoeken tot deelneming 4 februari 2021, 11:00 uur
Streefdatum versturen Selectiebeslissing 10 februari 2021

 

Processtappen – gunningsfase Data
Uitnodigen tot inschrijving door verstrekken van Gunningsleidraad aan de geselecteerde Gegadigden 26 februari 2021
Uiterste datum voor het indienen van de Inschrijvingen 9 april 2021, 11:00 uur
Streefdatum versturen Gunningsbeslissing 27 april 2021
Start Bouwteamfase 19 mei 2021
Definitief Raadsbesluit Juni 2021
Start UO/Werkvoorbereiding 9 juli 2021
Start bouw September 2021
Beoogde oplevering nieuwbouw ISC Q4, 2022

De informatie zoals hierboven gepubliceerd heeft een informatief karakter en is onder voorbehoud. Op basis van voortschrijdende inzichten kunnen er in de definitieve aanbestedingsstukken andere keuzes worden gemaakt. Zie daarvoor TenderNed.

Tot slot

Beide projecten worden op basis van een definitief ontwerp aanbesteed. Dit biedt de aannemers de mogelijkheid om op basis van het technisch ontwerp alsnog invloed uit te oefenen op de maakbaarheid en planning van het ontwerp.

De bouwfase van deze twee projecten valt nagenoeg gelijk. Omdat de projecten slechts 500 meter van elkaar worden gerealiseerd, bestaat er voor marktpartijen een goede mogelijkheid hier schaalvoordelen uit te behalen.

Tijdpad Combibad-IJshal en Indoor Sportcentrum

  Aanbesteding

Combibad-IJshal De Vliet

Aanbesteding

Indoor Sportcentrum

Publicatie aanbesteding Eind augustus 2020 Februari 2021
Inschrijving December 2020 Mei 2021
Voorlopige gunning Januari 2021 Mei 2021
Definitief raadsbesluit Feb/mrt 2021 Juni 2021
Start bouw Voorjaar/zomer ‘21 Sept. 2021
Beoogde oplevering Q4 2022 Q4 2022

Informatie over de aanbesteding van het binnenbad en ijshal De Vliet

Deze opdracht is eind augustus 2020 in opdracht van de gemeente Leiden gepubliceerd. De termijn voor aanmelding is per 1 oktober 2020 gesloten. Partijen kunnen zich niet meer aanmelden. Momenteel loopt de gunningsfase van de aanbesteding waarvoor uit de aanmeldingen de geselecteerde partijen zijn uitgenodigd. Eind 2020 worden de inschrijvingen van deze geselecteerde partijen verwacht.

Het gaat om de bouw van:

  • Binnenzwembad van 35×25 meter met circa 400 vaste tribuneplaatsen voor topsport waterpolo en korte baan zwemwedstrijden.
  • IJshal met 250 meter rondbaan met 150 vaste tribuneplaatsen, 30×60 meter ijsvloer voor ijshockey, shorttrack en kunstrijden met 300 vaste tribuneplaatsen en 45×20 krabbel/curlingbaan.

Het gebouw is gesitueerd op een voormalig sportpark wat inmiddels bouwrijp is gemaakt. Het gebouw wordt gasloos, de ijshal energieneutraal en door combinatie van warmte- en koude opwekking wordt optimale energetische synergie tussen zwembad en ijshal behaald.

Het Voorontwerp is begin mei 2020 vastgesteld. Momenteel werkt het ontwerpteam het Definitief Ontwerp uit. Vaststelling hiervan staat gepland begin oktober 2020. Dit DO wordt meegezonden met de gunningsstukken voor de aanbesteding. Parallel aan de aanbesteding maakt het ontwerpteam een begin met de uitwerking van het Technisch Ontwerp. Ruim voordat dit wordt vastgesteld stromen de gegunde uitvoerende partijen in bouwteamverband in, zodat kennis en expertise over de uitvoering goed in het TO ingepast kan worden. Na vaststelling van het TO werken de gegunde uitvoerende partijen het UO uit. Na definitieve bestuurlijke besluitvorming zal dan medio 2021 de uitvoering starten, oplevering Q4 2022.

Nader informatie

Wilt u meer weten over de aanbestedingsprocedures of de aanbestedingsinformatie dan kunt u contact opnemen met projectleider Robert Klein projectleider combibad en IJshal De Vliet en/of Menno van der Heide projectleider Indoorsportcentrum.

De vooraankondiging van de aanbesteding vindt u op TenderNed

*NOOT: Voor het proces- en projectmanagement heeft de gemeente de adviesbureaus OLCO (zwembad-ijshal) en Spoza (ISC) ingehuurd. Zij begeleiden de aanbestedingen en kunnen dus niet zelf meedoen aan de aanbesteding. De gemeente heeft beide bureaus ingehuurd om na aanbesteding de uitwerking en realisatie van zwembad+ijshal (OLCO) en ISC (Spoza) namens de gemeente tot en met ingebruikname te begeleiden.