Buitengewoon bouwen

Aanbestedingsinformatie: De gemeente Leiden blijft in de komende periode investeren in sport en de bouw van duurzame sportaccommodaties! Direct na de zomer 2020 zal de nieuwbouw van het binnenzwembad-ijshal De Vliet worden gepubliceerd. Begin 2021 volgt het Indoor Sportcentrum. Hieronder volgt nadere informatie over deze aanbestedingen. Voor beide projecten geldt dat de informatiestand per eind juli is. De definitieve informatie die uiteindelijk bij start van de aanbestedingen wordt meegestuurd is vanzelfsprekend leidend.

Informatie over de aanbesteding van het binnenbad en ijshal De Vliet

Deze opdracht wordt eind augustus 2020 in opdracht van de gemeente Leiden gepubliceerd.

Het gaat om de bouw van:

  • Binnenzwembad van 35×25 meter met circa 400 vaste tribuneplaatsen voor topsport waterpolo en korte baan zwemwedstrijden.
  • IJshal met 250 meter rondbaan met 150 vaste tribuneplaatsen, 30×60 meter ijsvloer voor ijshockey, shorttrack en kunstrijden met 300 vaste tribuneplaatsen en 45×20 krabbel/curlingbaan.

Het gebouw is gesitueerd op een voormalig sportpark wat inmiddels bouwrijp is gemaakt. Het gebouw wordt gasloos, de ijshal energieneutraal en door combinatie van warmte- en koude opwekking wordt optimale energetische synergie tussen zwembad en ijshal behaald.

Het Voorontwerp is begin mei 2020 vastgesteld. Momenteel werkt het ontwerpteam het Definitief Ontwerp uit. Vaststelling hiervan staat gepland begin oktober 2020. Dit DO wordt meegezonden met de gunningsstukken voor de aanbesteding. Parallel aan de aanbesteding maakt het ontwerpteam een begin met de uitwerking van het Technisch Ontwerp. Ruim voordat dit wordt vastgesteld stromen de gegunde uitvoerende partijen in bouwteamverband in, zodat kennis en expertise over de uitvoering goed in het TO ingepast kan worden. Na vaststelling van het TO werken de gegunde uitvoerende partijen het UO uit. Na definitieve bestuurlijke besluitvorming zal dan medio 2021 de uitvoering starten, oplevering Q4 2022.

De aanbesteding zal in de volgende onderdelen worden uitgevraagd:

  1. Bouwkundig aannemer incl. coördinatie (Europese procedure);
  2. Elektrotechnische installateur (Europese procedure);
  3. Werktuigbouwkundig installateur (Europese procedure);
  4. Waterzuivering installateur (meervoudig onderhands);
  5. Installateur koude-warmte opwekking (meervoudig onderhands);
  6. Aannemer ijsvloeren (meervoudig onderhands).

De werkzaamheden vangen aan in Bouwteam, waarbij de bouwkundig aannemer de coördinerende rol vervult. Na definitieve besluitvorming door de gemeenteraad begin 2021 zal het geselecteerde bouwteam het ontwerp uitvoeringsgereed maken en vervolgens volgens een UAV aannemingsovereenkomst realiseren. Doelstelling is in gebruik name van het nieuwe gebouw in Q4 2022.

De gemeenteraad heeft op 13 februari 2020 besloten dat er een mogelijkheid dient te zijn voor fasering van de ijshal. Dit houdt in dat er wordt uitgegaan van de volledige bouw van het binnenzwembad-ijshal, maar dat er afhankelijk van de prijsstelling van de aannemer voor het totale combinatiegebouw een mogelijkheid moet zijn om te kiezen voor een stand-alone binnenzwembad met horeca waarbij de ijshal op een later moment aangebouwd moet kunnen worden.

Bouwkundige aannemer: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/203887
Installateur W: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/203889
Installateur E: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/203894

Informatie over de aanbesteding voor het Indoorsportcentrum

De gemeenteraad van Leiden heeft recent besloten een nieuw Indoor Sportcentrum te gaan bouwen ter vervanging van de bestaande Vijf Meihal en de 3 Oktoberhal. Het nieuwe Indoor Sportcentrum bestaat uit twee hallen:

  • Topsporthal (53x32x11 meter) met een tribune voor 2.000 toeschouwers. De topsporthal wordt gebruikt door de Leidse sportverenigingen en mbo Rijnland. Daarnaast maakt de Stichting Eredivisie Basketball Leiden voor haar topbasketbal teams gebruik van deze hal. De topsporthal is deelbaar in drie zaaldelen die afzonderlijk of gecombineerd kunnen worden gebruikt.
  • Breedtesporthal (44,2x24x7 meter) met een tribune voor 200 toeschouwers. De breedtesporthal wordt op doordeweekse dagen overdag vrijwel volledig gebruikt door het Leonardo College voor lichamelijke opvoeding (gymnastiekonderwijs) en sport. Op doordeweekse avonden en in de weekenden maken de Leidse sportverenigingen gebruik van deze hal (trainingen en wedstrijden). Ook de breedtesporthal is op te delen in drie kleinere zalen.

De gemeente Leiden wil met het definitief ontwerp (DO) dat het ontwerpteam begin 2021 oplevert de aanbesteding starten voor de bouwkundige aannemer. Parallel daaraan worden de vergunningen aangevraagd en werkt het ontwerpteam verder aan het technisch ontwerp (TO).

De Opdracht Aannemer ISC omvat het gereedmaken van het uitvoeringsgereed ontwerp (UO) op basis van het technisch ontwerp (controle en afstemming zal plaatsvinden door/met het ontwerpteam). De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor de voorbereiding, coördinatie en realisatie van alle bouwactiviteiten binnen een contractueel overeen te komen termijn en prijs van een volledig voltooid Indoor Sportcentrum. De aannemer is niet alleen verantwoordelijk voor de bouwkundige onderdelen, maar ook voor de E, W-installatie en de voorbereiding van plaatsing van de sporttechnische inrichting.

Tot slot

Beide projecten worden op basis van een definitief ontwerp aanbesteed. Dit biedt de aannemers de mogelijkheid om op basis van het technisch ontwerp alsnog invloed uit te oefenen op de maakbaarheid en planning van het ontwerp.

De bouwfase van deze twee projecten valt nagenoeg gelijk. Omdat de projecten slechts 500 meter van elkaar worden gerealiseerd, bestaat er voor marktpartijen een goede mogelijkheid hier schaalvoordelen uit te behalen.

Tijdpad

  Aanbesteding

Combibad-IJshal De Vliet

Aanbesteding

Indoor Sportcentrum

Publicatie aanbesteding Eind augustus 2020 Februari 2021
Inschrijving December 2020 Mei 2021
Voorlopige gunning Januari 2021 Mei 2021
Definitief raadsbesluit Feb/mrt 2021 Juni 2021
Start bouw Voorjaar/zomer ‘21 Sept. 2021
Beoogde oplevering Q4 2022 Q4 2022

Nader informatie

Wilt u meer weten over de aanbestedingsprocedures of de aanbestedingsinformatie dan kunt u contact opnemen met projectleider Robert Klein projectleider combibad en IJshal De Vliet en/of Menno van der Heide projectleider Indoorsportcentrum.

De vooraankondiging van de aanbesteding vindt u op TenderNed

*NOOT: Voor het proces- en projectmanagement heeft de gemeente de adviesbureaus OLCO (zwembad-ijshal) en Spoza (ISC) ingehuurd. Zij begeleiden de aanbestedingen en kunnen dus niet zelf meedoen aan de aanbesteding. De gemeente heeft beide bureaus ingehuurd om na aanbesteding de uitwerking en realisatie van zwembad+ijshal (OLCO) en ISC (Spoza) namens de gemeente tot en met ingebruikname te begeleiden.